सिंधुदुर्ग पोलीस

अधिकाऱ्यांचे प्रोफाइल
श्री. दिक्षित गेडाम (भा.पो.से)

पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-04-29

श्री. निमित गोयल (भा.पो.से)

अपर पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-06-08