सिंधुदुर्ग पोलीस

अधिकाऱ्यांचे प्रोफाइल
श्री. दिक्षित गेडाम (IPS)

पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख :

श्री. प्रकाश गायकवाड

अप्पर पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख :